Promocja dla stałych klientów


 

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs dla partnerskich warsztatów firmy PROFI-CARS

§ 1.

Wyjaśnienie pojęć

 1. Konkurs „Konkurs dla partnerskich warsztatów firmy PROFI-CARS” - konkurs organizowany przez Zakład Usługowo- Handlowy "Profi-Cars" Witold Arciszewski , którego zasady reguluje niniejszy Regulamin.

 2. Organizator - Zakład Usługowo- Handlowy "Profi-Cars" Witold Arciszewski z siedzibą w OPOCZNO 26-300, ul. Inowłodzka 22E, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP: 7680001107

 3. Uczestnik – warsztat partnerski współpracujący z Organizatorem w momencie rozpoczęcia Konkursu, dokonujący zakupów udokumentowanych fakturą VAT.

 4. Oferta Konkursowa - oferta produktów marek ARNOTT, BREMBO, VARTA, MANN-FILTER, NTN-SNR oraz NRF sprzedawanych przez Organizatora w ramach Konkursu.

 5. Wartość Zakupów - wartość zakupionych przez danego Uczestnika towarów objętych Ofertą Konkursową, obliczona na podstawie faktur sprzedaży VAT wystawionych w czasie Konkursu.

 6. Okres trwania Konkursu - od 12 kwietnia do 12 lipca 2021 r.


 

§ 2.

Zasady prowadzenia Konkursu

 1. Uczestnik, który na koniec Konkursu będzie zalegał z wymagalnymi płatnościami wobec Organizatora z jakiekolwiek tytułu i nie ustali sposobu ich spłaty, zostanie pozbawiony przez Organizatora prawa do nagrody.

 2. O kolejności miejsc w rankingu Konkursu decyduje wartość zakupów Uczestnika towarów z Oferty Konkursowej pomniejszona o wartość zwrotów (korekty) produktów objętych Konkursem dokonanych w Okresie trwania Konkursu. Produkty zakupione w Okresie trwania Konkursu i wliczone do wartości zakupów Uczestnika nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Konkursu.

 3. Miejsce w rankingu będzie przeliczane i aktualizowane raz na miesiąc

 4. Ranking Konkursu dostępny będzie dla Uczestników w siedzibie firmy PROFI-CARS

 5. Dowodem zakupu towarów jest wystawiona faktura VAT.

 6. Zakupy dokonane przed i po terminie Konkursu nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu rankingu.

 7. O momencie sprzedaży decyduje data sprzedaży podana na fakturze VAT .

 8. Rozliczenie Konkursu odbywa się w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia każdego etapu.

 9. Niniejszy Konkurs nie wyłącza i nie zastępuje możliwości dokonywania zakupów przez Uczestnika na szczególnych zasadach określonych w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora oraz indywidualnych umowach handlowych.

 10. W przypadku Uczestników biorących udział w Konkursie, którzy jednocześnie :

a) są wspólnikami spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uczestniczącej w Konkursie, bądź;

b) posiadają udziały lub co najmniej 5% akcji w handlowej spółce kapitałowej uczestniczącej w Konkursie, bądź;

c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta lub pełnomocnika w tych spółkach, bądź;

d) pozostają z tymi osobami w stosunkach bliskości w rozumieniu art. 527 § 3 KC ,

Organizator ma prawo przyznać tylko jedną nagrodę.

§ 3.

Nagrody

 1. Nagrodą za zajęcie w rankingu konkursowym miejsca pierwszego jest hulajnoga elektryczna Blaupunkt ESC910. Wartość nagrody wynosi: 2299,00 brutto.

 2. Nagrodą za zajęcie w rankingu konkursowym miejsca drugiego jest hulajnoga elektryczna Blaupunkt ESC808

Wartość nagrody wynosi: 1799,00 brutto.

 1. Nagrodą za zajęcie w rankingu konkursowym miejsca trzeciego jest deskorolka elektryczna Kawasaki KX-PRO10.OD. Wartość nagrody wynosi: 1099,00 brutto.

 2. W przypadku braku wybranej przez Uczestnika nagrody w asortymencie, otrzyma on inną przewidzianą za zajęcie określonego miejsca w rankingu konkursowym.

 3. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 4. Organizator wskazuje, że Konkurs jest organizowany dla Uczestników w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Nagrodę otrzymaną w Konkursie Uczestnik (przedsiębiorca) powinien doliczyć do ogółu przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej, w celu opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie ze stosowaną formą opodatkowania.

§ 4.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, pod adresem wskazanym w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 7 dni od daty wystąpienia uzasadniającego je zdarzenia.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę podmiotu reklamującego, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powód złożenia reklamacji.

 3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi wnoszącego reklamację Uczestnika.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Konkursu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu w Okresie jego trwania po upływie 7 dni od daty ogłoszenia takiej informacji.

 3. Wzięcie udziału w Konkursie stanowi akceptację przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.

 4. Przez cały trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie firmy OPOCZNO 26-300, ul. Inowłodzka 22E.

 5. Uczestnik Promocji przystępując do Konkursu akceptuje przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora – Zakład Usługowo- Handlowy "Profi-Cars" Witold Arciszewski - administratora danych - w celach związanych z realizacją Konkursu. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 6. Organizator informuje o prawie wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Organizator w celu analizy zakupów w danych kategoriach będzie dokonywał zautomatyzowanego profilowania danych sprzedaży Uczestnika Konkursu.

 8. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest "grą losową"(Ustawa o grach hazardowych art.2 ust.1 pkt 10), ani "zakładem wzajemnym" w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm).

 9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez Sądy powszechne w Katowicach.